AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Predsjedni?tvo, Zagreb

Sjednica Predsjedništva HP-HPP

Sjednici je nazo?ilo svih 13 ?lanova Predsjedništva Stranke, koordinatori HP-HPP Ivica Vladava ?ovani (koordinator za Dalmaciju) i Zoran Marekovi? (koordinator za Slavoniju i Baranju) te Marko Mati? iz Zagreba, Željko Šljuka iz Rijeke i Andrija Grgurinovi? iz Splita.

Dnevni red:

 1. Izvješ?a i najave
 2. Osnivanje Odbora za suradnju s Hrvatima izvan Domovine
 3. Uvjeti za prijem u ?lanstvo
 4. Donošenje Odluke o zabrani koaliranja s SDSS-om, IDS-om, SDP-om i HNS-om
 5. Donošenje odluke o poja?anom radu na infrastrukturi Stranke, financiranju i promi?bi
 6. Odluka o pristupu nekoliko stranaka u HP-HPP
 7. Izvješ?e o tijeku izrade Strategija za predstoje?e parlamentarne izbore
 8. Odluka o zahtjevu predsjedniku Republike za pomilovanje generala Mirka Norca
 9. Razno

Ad 1) Predsjednik Stranke Dražen Keleminec izvjestio je Predsjedništvo o razlozima neizlaska na skorašnje ponovljene lokalne izbore. Naglasio je da je upravo nepostojanje strana?kih organizacija u tim mjestima glavni neizlaska na izbore. Uz to je naveo i izrazito negativnu ulogu koju je u V. Gorici odigrao Ivan Brdek, agitiraju?i protiv formiranja naše liste, a u korist HDZ-a.

Predsjednik je potom izvijestio predsjedništvo o nedavno osnovanoj GO HP-HPP u Glini, a najavio je skorašnje u Garešnici ? u subotu 01.04.2006. - na koje su pozvani svi nazo?ni, a potom i diljem Bjelovarsko-bilogorske županije, a podsjetio je i na nedavna osnivanja GO u Vrbovskom, Solinu i Žrnovnici.

Zvonko ?apko je, potom, izvijestio nazo?ne o rezultatima ispunjavanja peticije protiv prodaje INA-e strancima koju je tijekom ?etiri dana potpisalo još oko 600 Rije?ana. Potom je govorio o Hrvatskom košarkaškom klubu ?Pleter? koji je rije?ka GO HP-HPP nedavno dala u postupak registracije, te o interesu, posebice mladih, za ovu akciju.

Ivica Vladava ?ovani je izvijestio Predsjedništvo o aktivnostima vezanim za predstoje?e lokalne izbore u Splitu, na koje naša stranka izlazi u 12 lokalnih jedinica o?ekuju?i solidne rezultate. Pozvao je sve nazo?ne na završnu priredbu koja ?e se održati u ?etvrtak, 06.4.2006. u Žrnovnici.

Ad 2) Predlagatelj ove to?ke dnevnog reda Zoran Marekovi? ukazao je na potrebu ve?eg opreza kod prijema novih ?lanova posebice zbog pove?anog interesa za ulazak u HP-HPP u posljednje vrijeme. Posebno je naglasio skupine i pojedince ?iji bi ulazak mogao naštetiti rastu?em ugledu Stranke. Utvr?eno je da Statut HP-HPP nudi kvalitetne mogu?nosti za pravovremeno detektiranje potencijalnih razbija?a Stranke, a Zvonko ?apko je rekao da u rije?koj GO postoji Povjerenstvo za prijem ?lanova koje nakon razgovora s kandidatima preporuku za prijem Izvršnom odbora mora dati jednoglasno ili nije važe?a. Kandidat koji nema sva tri potpisa na pole?ini pristupnice nema mogu?nost prijema u Stranku. Takav je model preporu?en i drugim organizacijama na terenu jer pruža najdjelotvorniji filter.

Ad 3) Predlagatelj to?ke dnevnog reda Zvonko ?apko ukazao je na potrebu suradnje Hrvata u Domovini s onima izvan nje zbog gospodarskih, demografskih i drugih razloga. Za HP-HPP Hrvati izvan Domovine predstavljaju jedan od temelja hrvatske budu?nosti. To je i jedan od temelja Strategije gospodarskog razvoja koja se izra?uje.

Nakon duže diskusije u kojoj je sudjelovao veliki broj nazo?nih, posebice povratnika iz emigracije, donijeta je odluka o osnivanju Odbora za suradnju s Hrvatima izvan Domovine.

U sastav ovog Odbora jednoglasno su izabrani:

 1. Zvonko ?apko, predsjednik
 2. Krešimir Paveli?,
 3. Marko Živkovi?,
 4. Josip Buši?,
 5. Mate ?avar,
 6. Jakov Bariši?,
 7. Paško Jurin,
 8. Andrija Ružek i
 9. Emil ?i?.

Odlu?eno je da sastav ovog iznimno važnog Odbora nije kona?an te da ?e se upotpunjavati i mijenjati sukladno budu?im doga?ajima.

Ad 4) U uvodu ove to?ke dnevnog reda predsjednik HP-HPP detaljno je izvijestio nazo?ne o doga?ajima vezanim za nedavne lokane izbore u Hrvatskoj Kostajnici u kojima je naša Stranka kao dio koalicije u kojoj su bili još HSLS, HSS i SDP postigla zavidan izborni rezultat. Naš ?lan, Miroslav Juri?, predsjednik GO HP-HPP u tom gradu, postao je vije?nik, ujedno i predsjednik Gradskog vije?a. Dražen Keleminec je pojasnio nazo?nima da je takav sastav predizborne koalicije bio stoga jer je s druge strane bio HDZ kojeg vodi ?ovjek koji je po?etkom 90-tih osnivao Pokret za Jugoslaviju u tom gradu, a potom gospodarski uništavao grad. HSP se prikrpio HDZ-u jer je ostao na svega nekoliko ?lanova i nije uspio sastaviti svoju listu. S druge strane, ?elnik SDP je hrvatski branitelj i predsjednik tamošnje braniteljske udruge. Pojednostavljeno, u tom gradu su HDZ i SDP zamijenili uloge. No, zbog odjeka te koalicije u javnosti, posebice nakon što su neki mediji cijeli slu?aj još uveli?ali nazivaju?i našu Stranku ?poklonicima Paveli?a? s kojom koaliraju Ra?an i Pusi?ka, ova je to?ka na dnevnom redu. Nakon diskusije u kojoj je sudjelovao ve?i broj nazo?nih jednoglasno je donijela odluka o ZABRANI SVIH PREDIZBORNIH I POSTIZBORNIH KOALICIJA SA SDSS-om, IDS-om, SDP-om i HNS-om. Samo u iznimnim slu?ajevima se postizborne koalicije s navedenim strankama mogu sklapati i to ISKLJU?IVO UZ ODOBRENJE PREDSJEDNIŠTVA STRANKE.

Ad 5) Predsjednik Stranke Dražen Keleminec upoznao je nazo?ne s HSP-ovim prijedlogom zakona o politi?kim strankama ?ija je najbitnija to?ka vezana za podizanje minimalnog broja ?lanova na 10.000 u roku od 6 mjeseci nakon donošenja. Razmotrene su sve mogu?e implikacije i utvr?eno da HP-HPP-u izuzetno odgovara donošenje ovog zakona jer ?e po?istiti veliku ve?inu stran?ica koje ga ne?e mo?i ispoštovati ?ime ?e uloga i zna?aj HP-HPP-a biti još izraženiji. Postat ?emo jedina pravaška stranka u Hrvatskoj, izuzme li se ?api?evo trgova?ko društvo ?asnog imena HSP. Postoje?i broj ?lanova ve? sada jam?i siguran nastavak djelovanja i po novom zakonu.

Krešimir Paveli? je ukazao na neustavnost takovog zakona po nekoliko to?aka i predložio da se pokrene ustavna tužba odmah po donošenju. Kona?na odluka o ovom pitanju bit ?e donesena po izglasavanju ovog zakona.

Potom su podijeljena konkretna zaduženja nazo?nima.

Nakon kra?e rasprave o financiranju budu?eg djelovanja, raspravljalo se o promi?bi Stranke. Primije?eno je da važnu ulogu u narednom razdoblju treba posvetiti Web novinama ?Hrvatska istina?, ?iji ?e link biti stavljen na Web stranicu Stranke, na koje je do sada zabilježeno oko 42.000 posjeta.

Ad 6) Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao ve?i broj nazo?nih, odlu?eno je da se prihvate dužnosnici i ostali ?lanovi iz onih stranaka u kojima je izražena želja za priklju?enje u HP-HPP.

To?ke ad 7,8 odgo?ene su za narednu sjednicu Predsjedništva.

Ad 9) Nakon kra?e rasprave vezane za strana?ku himnu zaklju?eno je da je nema potrebe za njom te da je hrvatska himna ?Lijepa naša? dovoljna. U slu?aju nastanka potrebe za strana?kom himnom o tome ?e se povesti rasprava na Središnjem odboru koji je Statutarno tijelo za donošenje takve odluke. Odlu?eno je da se sa Web stranica u najkra?em roku ukloni link ?Himna Hrvatskih pravaša?.

Sastanak je završio u 15.30 sati.

Dražen Keleminec,
predsjednik HP-HPP