AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Split, 30. lipnja 2005. Deklaracija

Predsjedništvo stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret i Klub obnovitelja HSP - a na svojoj zajedni?koj sjednici održanoj u Splitu dana 30. lipnja 2005. godine donose sljede?u:

D E K L A R A C I J U


I.

Politi?ka stranka Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret i Klub obnovitelja Hrvatske stranke prava, ( koji djeluje pri stranci Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret ), zajedni?ki su došli do zaklju?ka kako su hrvatski državni suverenitet i nacionalna neovisnost ugroženi politikom koju u zadnjih nekoliko godina vode naše parlamentarne stranke, me?u kojima se nalazi i Hrvatska stranka prava pod vodstvom Ante ?api?a, ?ovjeka sumljive politi?ke prošlosti.

II.

Cjelokupna politika tih stranaka podre?ena je interesima nekih svjetskih mo?nika koji ?ine sve kako bi izbrisali Republiku Hrvatsku sa svjetske politi?ke karte ili je u najmanju ruku pretvorili u svoju koloniju. Na tom planu parlamentarna koalicija petnaest stranaka svestrano sura?uje sa Bruxellom i Haagom, kao i predsjednik Republike Hrvatske, koji misle kako ?e u kona?nici postati prvi predsjednik t.zv. zapadno - balkanske Unije.
Zbog toga, oni su spremni što prije ugurati Hrvatsku u EU i Atlanski vojni savez kako bi hrvatski vojnici postali topovsko meso tu?inaca kojim bi hranili svoje nezasitne trbuhe.
Kako bi oslabili Hrvatsku iznutra dali su se na prodaju hrvatskog narodnog bogatstva i useljavanju u Hrvatsku stranaca daju?i im takove povlastice kakve su nekad imali u svojim kolonijama Britanci, Francuzi i dr. Dakako, da bi stekao potpuno povjerenje kod svojih mentora predsjednik RH po?eo je dijeliti nagrade osu?enim donedavnim ?etni?kim kolja?ima snizuju?i im kazne koje su dobili od strane hrvatskih sudova zlorabe?i tako svoje ustavne ovlasti.

III.

Nu, nas ne iznena?uje politika kakvu vode pojedine politi?ke stranke ili pojedinci koji nisu željeli Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu, ve? nas duboko zabrinjava politi?ki zaokret vodstva Hrvatske stranke prava koje je otišlo tako daleko da danas koalira ne samo sa orjunaškom strankom kao što je t.zv. Hrvatska narodna stranka ili Socijaldemokratska partija Hrvatske, sljednik nekadašnje zlo?ina?ke i antihrvatske organizacije KPH, ve? i sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom na ?elu koje se nalaze pripadnici doju?erašnjih ?etni?kih odreda smrti kao što su Stanimirovi? i Gajica.

IV.

Nastoje?i otkriti razloge koji su utjecali na takav politi?ki saltomortale vodstva Hrvatske stranke prava, poglavito predsjednika te stranke Ante ?api?a, došli smo do zaklju?ka da se radi o ucjeni odre?enih politi?kih krugova, koji su utjecali na predsjednika HSP-a da mijenja politiku stranke i njena programska na?ela koja su donijeta na Obnoviteljskom saboru te stranke 25. velja?e 1990. godine. Naime do politi?kog zaokreta Ante ?api?a došlo je onog dana kada je jedan hrvatski tjednik ( Nacional ) 27. studenog 2001. godine objavio senzacionalnu vijest kako se me?u agentima KOS-a nalazi i predsjednik Hrvatske stranke prava Anto ?api?. Do te spoznaje Nacional je došao putem svojih kanala koji vode do Ministarstva obrane Republike Hrvatske, odnosno do Sigurnosno informativne službe ( SIS ) koji je djelovao u MORH-u u to vrijeme. Ovu ?injenicu mogu?e je provjeriti u "tajnom dosje-u" koji se ?uva u MORH-u, odnosno u bivšem SIS-u.
Me?utim, ?injenica jest da se o ovom Nacionalovom tekstu Ante ?api? nije o?itovao, ve? se odlu?io na šutnju drže?i da ?e ona kao takva biti brzo zaboravljena. Nažalost, posljedice toga za Hrvatsku stranku prava, a poglavito za hrvatski državni suverenitet mogle bi uskoro biti kobne, jer se radi o stranci koja je došla u ruke zloglasne masonerije, kao što se to zbilo i sa Strankom prava 1895. godine koja je tako?er bila došla u ruke masonerije, posljedica koje je bilo njezino sudjelovanje u državnom pu?u koji je 1918. godine ukinut Hrvatski državni sabor i stvorena velika Srbija pod nazivom SHS, odnosno 1929. g. Kraljevina Jugoslavija.

V.

Da je vodstvo Hrvatske stranke prava, a poglavito njezin predsjednik Ante ?api? izvršio nacionalnu veleizdaju mogu?e je vidjeti iz nekoliko nepobitnih ?injenica kao što je osnivanje koalicije na lokalnoj razini sa Srpskom narodnom strankom Milana ?uki?a u Donjem Lapcu u velja?i mjesecu 2001. godine u kojem su promijenjeni nazivi ulica Ante Star?evi?a, Mile Budaka, Franje Tu?mana, 9 gardijske brigade, koja je oslobodila Donji Lapac i t d.,davši im nove nazive kao što su Vuka Kara?i?a, Stojana Mati?a, J.B.Tita i sl. Prilikom promjene Ustava RH 2001 i 2002. godine t.j. nakon dolaska na vlast Mesi?a, Ra?ana i drugova, Ante ?api? dao je svoj glas za ukidanje Županijskog doma Hrvatskog državnog sabora i velikodušno digao ruku da se iz naziva Hrvatski državni sabor briše pridjev "državni", te ujedno objeru?ke glasovao za unošenje u novi Ustav RH odredbe kojom se "Gra?anima jam?i pravo na lokalnu i podru?nu ( regionalnu ) samoupravu ( ?lanak 132. Ustava RH ), ?ime su stvoreni temelji za federalizaciju Hrvatske koja je danas u tijeku, a time i uvjeti za razbijanje hrvatskog državnog suvereniteta, nacionalne neovisnosti i državne cjelovitosti. K tome treba dodati kako se Ante ?api? odrekao hrvatskog povijesnog naslije?a izjavivši prije nekoliko godina kako on "priznaje samo pobjedni?ke pokrete, a ne gubitni?ke ". Nu, kako je "pobjedni?ki pokret" 1945.g. bio partizanski stoga moramo nužno zaklju?iti da on ne priznaje žrtve svih onih hrvatskih sinova i k?eri koji su dali svoje živote za suverenu i samostalnu Hrvatsku od 1941. do 1945. godine, koji se nisu borili za nacifašisti?ku ideologiju nego Nezavisnu Državu Hrvatsku, kao i oni koji padoše u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine.

VI.

Ne poistovje?uju?i Hrvatsku stranku prava niti njezino ?lanstvo sa Antom ?api?em i vodstvom te stranke, Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret i Klub obnovitelja Hrvatske stranke prava pozivaju ?lanstvo HSP - a da otkaže poslušnost tome vodstvu te da ga što prije smijeni kako bi se stranka mogla vratiti izvornim na?elima državotvornog nauka Oca Domovine dr. Ante Star?evi?a i ujedno otklonila zapreku koja stoji na putu ujedinjenja svih pravaša u jednu pravašku državotvornu stranku.

Ukoliko to nije mogu?e izvesti onda Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret i Klub obnovitelja Hrvatske stranke prava pozivaju ?lanstvo HSP-a da napusti tu stranku i pristupi stranci Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret koja ne?e iznevjeriti hrvatski narod niti izdati hrvatske državne i nacionalne interese kao što to ?ini vodstvo HSP-a kako bi se obogatilo Judinim škudama.
A da je izdaja unosan posao to se moglo vidjeti i ovih dana prilikom stvaranja raznih neprincipijelnih koalicija i na lokalnoj razini u kojima sudjeluje i slugansko vodstvo HSP-a na ?elu s ?ovjekom koji je podredio hrvatske državne i nacionalne interese svojim karijeristi?kim i nezasitnim ciljevima.
A što je izdaja o tome nam kazuje i Rje?nik hrvatskog jezika u kojem piše da je "izdaja služenje neprijatelju ili protivnoj strani, ?in kojim se napušta jedna strana i prelazi u drugu". Želimo vjerovati da ?lanstvo Hrvatske stranke prava ne spada u tu vrstu ljudi, pa zbog toga o?ekujemo skoru politi?ku akciju.

Bog i Hrvati !

Split, 30. lipnja 2005.
 

Krešimir Paveli?, dipl. iur.
predsjednik
Kluba obnovitelja HSP-a

Dražen Keleminec
 predsjednik
HP - HPP