Records 2721 to 2740 of 2849
Naslov
Datum
Uvod
Meni/Izbornik
Korisnik
 
MACELJ 07. lipnja 2009. Pomo?ni biskup Pozai?: Križni put je najkrvavija stranica hrvatske povijesti

SPOMEN misu pred više od 2500 ljudi u Macelju na 65. godišnjicu križnog puta vodio je pomo?ni biskup zagreba?ki Valentin Pozai? te je napomenuo kako se treba podsjetiti "najkrvavije stranice hrvatske povijesti".

Misa je bila služena u crkvi Muke Isusove, a Pozai? je rekao i kako je Macelj jedno od najve?ih hrvatskih grobišta. "Maceljska gora, gora zlo?ina, kao i druge doline i gore širom Hrvatske gdje postoje masovne grobnice, svjedo?e o teškom zlo?inu za kojeg nitko nije odgovarao. Komunisti?ki režim tada je na sustavni na?in pripremao i organizirao teror nad hrvatskim narodom", rekao je Pozai? te dodao kako su oni koji su ubijali na tome mjestu na kraju dobili nagrade i po?asti te su po njima nazvane ulice i trgovi, piše Ve?ernji list.

Na hodo?aš?u su se okupile mnoge udruge te pojedinci iz raznih hrvatskih krajeva. Na tome mjestu su ubijani oni koji su se vra?ali iz Bleiburga, a uz crkvu su pokopani zemni ostaci 1.163 žrtve iz 23 jame na lokacijama Ilovec i Lepa Bukva.

  Drazen Keleminec, 0
Glavni sto?er 06. lipnja 2009.

Pod vodstvom predsjednika Glavnog stožera Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta gosp. Davora Vui?a iz Siska, danas 06. lipnja 2009. održana je sjednica u prostorijama stranke, Ilica 31 u Zagrebu.

- Glavni stožer donio je odluku o sazivanju izvarednog sabora stranke za dan 20. lipnja 2009. godine u Koprivnici.

- Glavni stožer donio je odluku da predsjednik radnog predsjednišva bude Damir ?osi? - Roda iz Splita.

- Glavni stožer donio je odluku da svaka organizacija ima pravo na pet izaslanika.

- Glavni stožer  imenovao je gosp. Stjepana Penca za  povjerenika za Istarsku županiju , prof. Andriju Škribulju za Primorsko - goransku županiju, a Nikolu Tomljenovi?a za grad Rijeku.

Bog i Hrvati !

Za dom spremni !

predsjednik Glavnog stožera

Davor Vui?

  Drazen Keleminec, 0
Crveni Kumovi 06. lipnja 2009.

Dali se ikada u povjesti jedne Europske države dogodilo da kum zlo?ina?ke ili mafijaške organizacije vlada tom državom? Znam da su mnogim velikim i malim imperijima vladali krvnici i zlotvori, lopovi, zlikovci, bolesnici i preverznjaci u smokinzima i maršalskim uniformama ali ne i kumovi. Mislim na prave mafijaške kumove koji su svojom vode?om pozicijom ujedinili državu i podzemlje.Da su mnogi postali gori i mo?niji od mafijaških kumova i da su dobili na stilu poslije uspona i preuzimanaj vlasti to je sigurno posebno ovdje na jugoistoku Europe.  Milosevi? je ?ini mi se bio prvi naj sli?niji tome na ovim prostorima, ujedinio je srbijansko podzemlje, bivše udbaše i kosovce i pla?ene ubice, vojsku, policiju i svoje novinare od vode?eg državnog tiska pa do televizije.Milosevi? je bio prvi balkanski politi?ki kum iza kojeg su ostala mnoga ne razjašnjena ubistva od uspona na vlast pa sve do njegovog pada, pa i poslije njega.Poveo je sve Srbe u naj krvaviji rat i poraz uz pomo? komunisti?kih generala JNA, srpskih intelektualaca i kriminalaca zemunskog i beogradskog podzemlja (klana) i u?inio naj ve?u pogrešku svog ne baš dugog života, ali da je pobjedio možda bi još trajao i ne bi ga otrovali iza rešetaka.

  Drazen Keleminec, 0
H?SP Vodnjan pre?li u HP-HPP 02. lipnja 2009.

H?SP-a Vodnjan na ?elu sa predsjednikom Stjepanom Pencom odlu?ilo pristupiti Hrvatskim pravašima - Hrvatskom pravaškom pokretu. Sa svojom odlukom danas su upoznali   predsjednika Dražena Keleminca koji pozdravlja njihov dolazak.

Bog i Hrvati !

Za dom spremni !

  Drazen Keleminec, 0
SREDSTVIMA PRIOP?AVANJA 28.svibnja 2009.


Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret daje podršku Branimiru Glavašu, ?ovjeku koji je obranio Osijek, HDSSB-u i kandidatima: Krešimiru Bubalu za gradona?elnika Grada Osijeka i Vladimiru Šišljagi?u za osje?ko - baranjskog župana.  Tvrdimo da je Anto ?api? sramota za pravaše, politi?ki mrtvac i ?ovjek koji je za vrijeme rata pobjegao iz Osijeka u Zagreb. Stoga pozivamo sve branitelje Domovinskog rata, bira?e i pravaše  u Županiji i Osijeku da na nedeljnim izborima izbrišu iz politi?ke scene lažnog magistra Antu ?api?a i svoje povjerenje ukažu Krešimiru Bubali i Vladimiru Šišljagi?u.

Bog i Hrvati !

Hrvatski pravaši -
Hrvatski pravaški pokret
predsjednik
Dražen Keleminec

  Drazen Keleminec, 0
Gordan Matkovi? o ?api?u 28. svibnja 2009.
Zahvaljujem mojim Osje?anima na ukazanoj potpori, koju doživljavam kao veliku odgovornost. Ne?u ih iznevjeriti, i zato ih pozivam da s punim povjerenjemtu potporu u drugom krugu daju mojim partnerima, Krešimiru Bubalu i Vladimiru Šišljagi?u
?api? je uvijek govorio u prvom licu jednine. Za sve pozitivno uvijek je i isklju?ivo bio zaslužan on. Istovremeno, uvijek je bio majstor u tome da prebaci odgovornost sa sebe na drugog, kao što je to ?inio nakon teškog kolapsa HSP-a na parlamentarnim izborima. U ovim izborima ja ?u mu biti dežurni krivac. Optere?en je i svakodnevno govori o meni. Za mene nema dvojbe u to tko je izdao HSP - onaj koji nije vodio HSP kako treba i koji nakon toga poraza nije napravio ništa da se stranka oporavi. Nakon osvajanja toga jednog saborskog mandata, nije godinu ušao u sabornicu. Prošli su NATO, EU, dva puta Slovenija, Srbija, u kona?nici, izglasan je državni prora?un, a da HSP nije progovorio jednu jedinu re?enicu. Toliko o tome tko je što radio za HSP. Osim toga, moja bi izdaja bila da sam osvojio mandat na listi HSP-a, pa "pretr?ao" k Bubalu. Otišao sam na vrijeme i pošteno izišao pred bira?e. Nije me ?api? stvarao, nego sam se sam izgra?ivao godinama rada u Osijeku. ?api? je iz Osijeka otišao 1991., a iz Zagreba se vratio 2005. i postao gradona?elnikom. Oni koji su željeli dati ?api?u potporu, dali su mu je, a mojih desetak tisu?a glasova sigurno nema veze s njegovim glasovima. Oni su nastali na pobuni protiv metoda rada Ante ?api?a. Stoga, moji bira?i nisu bira?i Ante ?api?a. Ti ljudi nisu dvojili izme?u Matkovi?a i ?api?a i siguran sam da ?e se to vidjeti u nedjelju.
Moj je primarni zadatak osigurati da zažive na?ela "Nove osje?ke pri?e". Naša osnovna na?ela su da je najvažniji naš grad. Samo Osijek. Nema stran?arenja, strana?kih ljudi, zloporabe pozicija i strana?kih stega. Drago mi je što kona?no imam partnera s kojim sam se složio da ovaj grad zaslužuje ljude koji ?e raditi transparentno, a vrednovat ?e se sustav odgovornosti i vrijednosti. Odgovornost je na le?ima budu?eg gradona?elnika, a ja mu u tome kao partner dajem apsolutnu potporu. Drugim rije?ima, više ne?e biti onoga da se kao ratni plijen podijele gradska poduze?a, pro?elni?ka mjesta, upravni odjeli... Potpisali smo jamstva da se Grad ne?e tako voditi, kao i jamstva realizacije naših konkretnih projekata koje smo najavljivali u kampanji.
  Drazen Keleminec, 0
IZVAN PROSTORA I VREMENA 28. svibnja 2009.

Piše: Ivica Šola
Europska unija ima alternative Bauk kruži Europom, bauk euroskepticizma! Prema istraživanjima vezanim uz skorašnje izbore za europarlament, svi ?veliki? padaju, rastu jedino euroskeptici. Osim toga, izlazak na izbore bit ?e manji od 45 posto kakav je zabilježen 2004. godine. Bilo pu?ani, bilo socijalisti, kao najve?e grupacije u europarlamentu, ostat ?e bez fotelja. Pu?ane ?e, osim toga, vrlo vjerojatno napustiti torijevci, što ?e donijeti dodatni gubitak od tridesetak zastupnika. Dodatnu snagu u budu?em parlamentu dvjema velikim skupinama odnijet ?e nove-stare euroskepti?ne ili antiEUropske stranke. U Britaniji prema istim istraživanjima ?UK Independence party? s parolom ?Ne kontroli EU nad našim životima!? nosi 15 posto glasova. Pravi pak ?rezervoar? euroskepticizma su zemlje Nove Europe, predvo?ene strankama poput one ?eškog predsjednika Klausa, ili u Poljskoj ona blizanaca Kaczinsky. U Italiji Lega snažno grabi, u Nizozemskoj wildersovci, u Austriji haiderovci s geslom ?Zapad u rukama krš?ana?... Sve ove stranke iz 11 zemalja EU okupljaju se u savez ?Libertas?. Naravno, sve ih prati etikata da su ?ksenofobne?, ?rasisti?ke?, i sl. 
  Drazen Keleminec, 0
Desna koalicija osigurala ve?inu u ?upanijskoj skup?tini 28. svibnja 2009.

PDF Ispis E-mail
   
Utorak, 26 svibanj 2009 

090526-koalicija-mDesna koalicija, koja je na nedavnim izborima za Županijsku skupštinu osvojila dva mandata, sklopila je sporazum  i osigurala  ve?inu u Koprivni?ko-križeva?koj županiji, ?ime je i novom-starom županu Darku Korenu iz HSS-a  omogu?eno lakše provo?enje odluka.

Sporazum je sklopilo šest stranaka, potpisali su ga predstavnici Hrvatske selja?ke stranke, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatske socijalno liberalne stranke, Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta i Hrvatske demokratske selja?ke stranke, a dogovoreni su zajedni?ki nastup i djelovanje u Županijskoj skupštini Koprivni?ko-križeva?ke županije.

 

Sve stranke potpisnice ovog sporazuma obavezale su se da ?e ?lanovi stranaka, koji su vije?nici u Županijskoj skupštini Koprivni?ko-križeva?ke županije, uskla?ivati svoje politi?ke stavove i programe, te da ?e po svim pitanjima u skupštini nastupati jedinstveno. Potpisivanjem Sporazuma koalicija ovih stranka stvorila je ve?inu u Županijskoj skupštini, isti?e se u zajedni?kom priop?enju šest stranaka.

  Drazen Keleminec, 0
PROGLAS HRVATSKOM NARODU 28. svibnja 2009.
SlikaPodružnica politi?ke stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret Stuttgart, poziva cjelokupni Hrvatski narodni korpus da se vrati na državotvorne, rodoljubne i moralne osnove utemljene na u?enju oca Domovine Dr. Ante Star?evi?a.

Te da vodi svijesnu, trijezvenu i dalekovidnu brigu o o?uvanju suvereniteta RH.

Ovim putem pozivamo ?itavo Hrvatsko bira?ko tijelo, da se izjasni za održavanje referenduma koje se ti?e ulaska RH u Europsku uniju.

EU nije Europa u kontinentalnom smislu kojoj Hrvatski narod od drevnih vremena pripada.
EU je instrument mo?i svijetskih mo?nika i konstruirani projekt za sprovedbu nemoralne i imperijalisti?ke GLOBALIZACIJE.

Ne dopustimo da se odlu?iva o našoj sudbini bez naše upu?enosti i volje!
Kao što je bilo pristupanje RH u NATO-pakt, izvršene kroz medijsku manipulaciju HRVATSKOG NARODA od strane sluganskih, podani?kih i anacionalnih strujanja Hrvatskih vlastodržaca.

Prihvatimo ove ?injenice ozbiljno, pridonosimo pojedina?no svoj doprinos maksimalnom ujedinjenju svih Hrvata, afirmaciji Hrvatstva, o?uvanju našeg identiteta i suvereniteta RH.

Ostanimo pobožni, složni i sabirni kao po?etkom 1990-tih godina!
Ovim putem pozivamo i sve druge stranke i udruge pravaške orijentacije (posebno u SR Njemackoj) da nam se pridruže te podsje?amo HRVATSKI NAROD na deklaraciju HP-HPP-a, o programu promjene i obnove Republike Hrvatske.

Radi se o našoj vlastitoj sudbini i sudbini naše djece, zato Hrvatska bra?o i sestre UZMIMO SUDBINU U SVOJE RUKE!!!

BOG i HRVATI!!!

Dopredsjednik HP-HPP-a Stuttgart

David Jambrak
  Drazen Keleminec, 0
HRVATSKIM GRA?ANIMA U DOMOVINI I ISELJENI?TVU 24. svibnja 2009.


Predmet:

SLUŽBENI POZIV za

sudjelovanje u radu politi?kog skupa.- 
 

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET, Udruga za zaštitu prava gra?ana, Radni ustroj SINOVI OTCA DOMOVINE, prire?uje  

25. svibnja 2009. godine u 11 sati u Zagrebu, ispred ku?e Tuškanac 61, 

a u kojoj stanuje komunisti?ki ratni zlo?inac Stjepan Hršak,  

OKUPLJANJE

DOMOLJUBNIH I DRŽAVOTVORNIH HRVATA 

u svrhu poticaja doti?nog Stjepanu Hršaku, komandantu vojne OZNE za podru?je Krapine na kajanje za ubojstvo 22 franjevca i sve?enika u no?i od 4. na 5. lipnja 1945. godine u Maceljskoj šumi.

Priredba je prijavljena Policijskoj Upravi Zagreba?koj.

  Drazen Keleminec, 0
"Slobodna vo?nja"kroz Hrvatsku, Lasta - Beograd 24. svibnja 2009.

Ovo gore navedeno Beogradsko autoprevozni?ko poduze?e postalo je zaštitni znak Hrvatskih izbora. Na prednjoj strani Lastinih autobusa mogao se zamjetiti ovaj ?irili?ni natpis "slobodna vožnja", što bi u prevodu zna?ilo, naru?ena ili besplatna vožnja za odbjegle Hrvatske Srbe iz Srbije. Više od šezdeset autobusa ovog i drugih Srbijanskih prevoznika razmililo se 17 svibnja diljem lijepe nam Hrvatske sve od Vukovara pa do Zadra i Benkovca.Veliki je to prihod i dobar poslovni potez Lastine uprave ostvaren uz pomo? Save Štrpca i Srpske vlade i što je još bolje, rekli bi oni, na štetu Hrvata i njihove države.Ne smijemo zaboraviti sigurno i jednu veliku radost našeg predsjednika Stjepana Mesi?a i naših komunista kojim su ti Srbi jedan ve?i dio glasa?kog tijela njihove stranke.U glavnom ti isti Srbi koji su ve? jednom bezuspješno pokušali srušiti pa onda napustili Hrvatsku drzavu zato što nisu željeli živjeti u kako oni kažu "Ustaškoj tvorevini i pod Ustaškim barjakom" sada sa Hrvatskim putovnicama i sa našim Hrvatskim grbom na njihovim dokumentima dolaze nazad samo u vrijeme izbora, na par dana u izbornu ekskurziju svake ?etiri godine.Sada kad im te izborne ekskurzije pla?a i sama Srpska vlada, to se pretvara u obavezu za vra?anje na "vekovna ognjišta" sa napucima za glasanje.Pod pratnjom Hrvatske policije probijaju se kroz sve zapreke i revoltirani Hrvatski puk i branitelje, kao što se to dogodilo u Petrinji ovaj put na sam dan lokalnih izbora, ali normalno tu su i Mesi?evi ljudi i kandidati, kao gospodin Darinko Dumbovi? (HNS), koji na samo jedan poziv celulara iz Lastinog autobusa otvaraju put svojim glasa?ima, napadaju prosvjednike i nare?uje policiji kuda preusmjeriti Srbe do glasa?kih kutija.Normalno oni su tu da osiguraju rute i nesmetan prolaz bivšim kraiškim Srbima iz Novog Sada i Beograda, u cilju njihovog prava na glasovanje u Hrvatskoj, a svi mi dobro znamo koji je to zajedni?ki cilj naših prodanih duša, komunista, izdajnika, lažova i Lastinih putnika.To su oni koji ni metka nisu opalili u Domovinskom ratu, koji su bili spremni da žive i živjeli u krajini zajedno sa tim istim Srbima i pod pod Marti?evom vlasti, a sad se kandidiraju za gradona?elnike i župane u nadi ( bolje reci po planu i dogovoru) da im oni poklone svoj glas. Ne treba se iznenaditi ako danas sutra procuri informacije da naša Hrvatska vlada u suradni sa vladom Srbije pla?a gorivo, smjestaj i hranu svim ovim Srbima za njihove glasa?ke dvodnevne izlete.Ore se ?etni?ke pjesme u ovim autobusima ?im pre?u Hrvatsku granicu, zaljeva se šljivom i lozom i slavi na povratku iz Korenice, Kostajnice, Petrinje, Benkovca i Knina, slave svoju još jednu uspješnu izbornu prevaru bivši Srpski dobrovoljci i vojnici Srpske krajine,kapetana dragana i marti?evci, a naši izdajnici i vladari zbrajaju svoje glasove u nadi da ?e idu?i put osiguratii još masovniji dolazak svojih glasa?a iz Novog Sada, Rume,Beograda i Banja Luke.                                                                                        

Marko Mali?, HP-HPP SAD

  Drazen Keleminec, 0
Glava? o ?api?u 24. svibnja 2009.

Javno.hr

Vi ste, dakle, ?api?a, instalirali za gradona?elnika?

- To?no tako. ?api? me ucijenio i tražio ve?inu u Gradskom poglavarstvu Osijeka. S obzirom na to da sam znao kakvim je Sanaderovim pritiscima izložen, jer mu je Sanader nudio cijelu Hrvatsku i instalaciju njegovih ljudi diljem cijele zemlje, samo da ne omogu?i mojoj garnituri preuzimanje u Osijeku i Osje?ko-baranjskoj županiji. ?api? mu je tada odgovorio: ''O svemu možemo razgovarati, ali ne možemo razgovarati o Osijeku i Osje?ko-baranjskoj županiji, jer je ta županija eksteritorijalna. Tu nemaš utjecaja. Znam da ti je to glogov kolac u srce, ali se pomiri s tim da ja idem s Glavašem u koaliciju.'' Mislim, tko bi mu dao da postane gradona?elnik Osijeka?! Ja sam mu dao, jer sam mu morao dati, da bi barem pustio korijen u županiji. Uostalom imao sam obvezu i prema tim ljudima. Mnogi su ljudi krenuli sa mnom, bili na vlasti, pod kapom HDZ-a u to vrijeme u županiji i normalno da bi velik broj ljudi ostao prakti?ki na cesti. Morao sam zbrinuti te ljude i da im ne do?e u pitanje egzistencija. O ?api?u nikada nisam imao visoko mišljenje. Konkretno, ja sam njega '90-e izbacio iz HDZ-a, tako da se mi dobro znamo još od prvih dana stvaranja HDZ-a. ?api? je izdržao u HDZ-u otprilike pola godine. Nakon toga, izbacili smo ga zbog karijerizma, kada se još nitko nije izbacivao iz HDZ-a. To se dogodilo nakon prvog sabora 14. velja?e 1990. godine. ?api? je tamo organizirao neke nerede, svinjarije na prvom Op?em saboru s jednom skupinom Osje?ana. Ve? tada se pokazao kao jedan od bolesnih karijerista i manipulatora kojem sam tada rekao: ''?api?u, kada se vratim u Osijek, letjet ?eš naglava?ke van!'' I tako je i bilo. ?api? i njegova garnitura izba?eni su iz HDZ-a ve? u ožujku. Tada je on otišao u HSP i po?eo

Pixsell-.--.-Anto ?api? je izašao na lokalne izbore u Osijeku

graditi svoju stranku, a vi znate kako je Paragi oteo stranku. Dakle, nije postojala ni ljubav, ni neko posebno povjerenje prema njemu, ve? isklju?ivo interesna koalicija koja je klapala dok je klapala. Me?utim, nisam dozvolio i moji suradnici nisu prihva?ali na?in i model rada kako je ?api? funkcionirao. On je bio svjestan da se prvi put do?epao vlasti, da to ne?e dugo trajati i gramzivo je tu vlast obnašao. Nije birao sredstva ni metode ni koga ?e izreketariti. Reketario je masovno gospodarstvenike po Osijeku. S obzirom na to da sam ja u Osijeku bio ve? 18 godina i da poznajem sve ljude, ti ljudi su u mene imali povjerenja, jer znaju moj mentalni sklop i na?in razmišljanja bez obzira na percepciju u javnosti. Dolazili su mi i povjeravali se kakvog koalicijskog partnera imam. On je reketario gospodarstvenike za milijunske iznose, ali su mi ti ljudi zbog svojih poslovnih interesa jednostavno rekli: ''Ja tebi želim re?i ?ime se ?api? služi, ali nemoj o?ekivati da ti ja to mogu potvrditi, jer dolazim u situaciju da ugrožavam svoju egzistenciju i egzistenciju svoje tvrtke.'' Bila je rije? o klasi?nom politi?kom reketu koji je ?api? kao gradona?elnik provodio, o ?emu sam ja bio obaviješten. Ti ljudi su znali da ja s tim nemam ništa i zato su mi dolazili govoriti. Ali je on nastupao na na?in 'moraš dat dva milijuna kuna za to i to, milijun moram dati Glavašu, odnosno Glavaševoj stranci'. Miješao je mene i HDSSB, tvrde?i da mi reketarimo. Mi nikada nismo reketarili nikoga. To se kumuliralo i kumulirao i onog trenutka kada me doveo pred gotov ?in, kada je htio da se potpiše ugovor o javno-privatnom partnerstvu za osje?ku sportsku dvoranu u visini od 850 milijuna kuna, što je jedna abnormalna cijena, pitao sam svoje kolege iz stranke, koji su mi tada dolazili u pritvor, znaju li što o tome. Kada su mi rekli da o tome ne znaju ništa, i da ?api? nije njima prezentirao nijedan jedini dokument, a tražio je da dignu ruku, prvo na Poglavarstvu a poslije da se i u Gradskom vije?u verificira taj lopovluk, ja sam rekao: ''Ne, ovo ?ete sada prekinuti, ne?ete glasovati za taj ugovor, pod cijenu razbijanja koalicije i gubitka vlasti.'' Mojima nalogom iz zatvora ta je koalicija pukla. Bila je rije? o klasi?nom kriminalu, a ?api? je klasi?ni kriminalac, koji nije reketario samo onog kojeg nije mogao izreketariti.

Ali, HDZ ga štiti, to sve zna HDZ, to sve zna Andrija Hebrang, to sve zna Državno odvjetništvo, to sve zna Ivo Sanader, ali on ga štiti jer su procijenili da ?e s ?api?em osvojiti vodstvo u Osijeku. Evo, re?i ?u vam još jedan detalj i apsolutno me nije briga što to Andriji Hebrangu ne?e biti pravo.  Prije otprilike tri mjeseca, koncem sije?nja ili po?etkom velja?e, Andrija Hebrang me nazvao da se hitno na?emo. Sutradan smo se našli u Saboru i on kaže: ''Ju?er smo dogovorili koaliciju s Antom ?api?em u gradu Osijeku, Ivo Sanader mi je rekao da ti to prenesem i kako ne želi da se naruše odnosi izme?u nas, dakle da se poruše mostovi izme?u nas.''

Rekoh: ''S ?api?em idete na izbore? Ma, svaka ?ast, potu?i ?emo vas do nogu.'' A Andrija kaže: ''Stvarno ti to misliš, vidjet ?eš kako ?ete pro?i.'' Pa, rezultati iz prošle nedjelje pokazali su kako je ?api? prošao u gradu Osijeku.

  Drazen Keleminec, 0
?upa Dubrova?ka 23. svibnja 2009.

U Župi Dubrova?koj lista Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta dobila je 212 glasova ili 6,28 %.

U Op?insko vije?e Župe Dubrova?ke ušao je Petar Vuleti?.

  Drazen Keleminec, 0
Zagvozd 23. svibnja 2009.

U Zagvozdu lista Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta dobila je 60 glasova ili 7,57 %.

U Op?insko vije?e Zagvozd ušao je Neno ?agalj.

  Drazen Keleminec, 0
Sokolovac 23. svibnja 2009.

U Sokolovcu lista Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta dobila je 113 glasova ili 7,61 %.

U Op?insko vije?e Sokolovac ušao je Ranko Dološ?ak.

  Drazen Keleminec, 0
Mi ?emo odlu?iti onako kako ?e biti najbolje za ?upaniju 20.svibnja 2009.

Milan Bingula, nositelj liste koalicije pet desnih stranaka iz Hrvatskih pravaša ? Hrvatskog pravaškog pokreta i drugi na listi Vlado Miklobušec iz Hrvatske demokratske selja?ke stranke, koji su ušli u Županijsku skupštinu na ovim lokalnim izborima, ?ini se najtraženiji su posljednjih dana na našoj politi?koj sceni. Kako bi bilo koja opcija osigurala ve?inu, morat ?e pridobiti upravo ova dva vije?nika. Naime, u Županijskoj skupštini 20 mandata osvojio je SDP, a koalicija HDZ-a i HSLS-a s 11 i njihovi partneri HSS i HSU s osam mandata tako?er nemaju dovoljno za natpolovi?nu ve?inu. Stoga ?e biti presudno kome ?e se prikloniti koalicija pet stranaka, koja je prvi puta ušla u Županijsku skupštinu. Milan Bingula kaže kako su im se javili i jedni i drugi, pregovori se o?ekuju tijekom vikenda, a njihov stav je jasan.
- Mi ?emo odlu?iti onako kako ?e biti najbolje za županiju, odnosno za radnika, seljaka, svakog gra?ana ove županije Zna?i, bit ?emo za one projekte koji ?e osiguravati radna mjesta, koji ?e di?i poljoprivredno gospodarstvo koje je kod nas u stagnaciji, rekao je Bingula.
Kada i odlu?e kojoj ?e se strani prikloniti Bingula kaže kako ne?e dati nikakvo jamstvo.
- Cilj nam je da ih ?etiri godine držimo u šahu da moraju raditi na dobrobit gra?ana Koprivni?ko-križeva?ke županije, kaže Bingula, a na pitanje kojoj strani su skloniji, rekao je da ih ne dijeli na lijeve i desne.

- Oni su za mene svi crveni, zna?i priklonit ?emo se crvenima, sad ne znamo kojima, kaže Bingula i dodaje da kao vije?nici žele sudjelovati u radu odbora i imati nadzor nad radom Županije, osobnih interesa nemaju, kupiti ih, kaže, ne može nitko, samo ?e se držati onoga što su obe?ali u kampanji.

  Drazen Keleminec, 0
IZNENA?ENJE Koalicija desnih stranaka odlu?uje u Koprivni?ko - kri?eva?koj ?upaniji 20. svibnja 2009.

Osvojili su dva vije?nika, a drže klju?eve vlasti

Dok je neizvjesna utrka za koprivni?ko - križeva?kog župana završila relativno tijesnom pobjedom Darka Korena, kandidata koalicije HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSU-a, koji je osvojio 51,18 posto glasova, a njegov suparnik Darko Ledinski ( SDP i HNS ) 44,9 posto glasova, stvar se zakomplicirala u utrci za Županijsku skupštinu. Koalicija SDP-a i HNS-a osvojila je 45,9 posto glasova, druga je koalicija HDZ-a i HSLS-a sa 26, 17 posto glasova, tre?a je koalicija HSS-a i HSU-a sa 20,26 posto glasova. Me?utim , sve je zakomplicirao neo?ekovani prelazak izbornog praga desne koalicije predvo?ene Hrvatskim pravašima - Hrvatskim pravaškim pokretom. Kad se postoci pretvore u županijske vije?nike, kojih je 41, SDP i HNS dobili su ih 20, a dvije prijateljske koalicije, predvo?ene HDZ-om i HSS-om, 19. Klju?eve vlasti drži desna koalicija, koja je osvojila dva vije?ni?ka mjesta.

Osje?amo se kao izborni pobjednici, prije svega zato što smo u kampanji raspolagali samo sa 350 plakata, a potrošili 10.000 kuna - izjavio je ju?er Milan Bingula iz HP-HPP-a, nositelj te liste, svestan težine njegove i ruke Vlade Miklobušeca iz Hrvatske demokratske selja?ke stranke, koja ?e "velikima" krojiti sudbinu.

O?ekujemo konkretne ponude. Ne želimo prejudicirati  kome ?emo se prikloniti, o tome ?e odlu?ivati strana?ka baza. Želimo biti na strani seljaka, radnika i naroda. Nitko nas ne može kupiti, a želimo potpuni nazor nad vlaš?u u županiji- rekao je Bingula, te da o?ekuje da ?e pregovori s mogu?im partnerima po?eti ve? ovog tjedna. 

  Drazen Keleminec, 0
HP-HPP Osijek  
GRADSKA ORGANIZACIJA HRVATSKIH PRAVAŠA-HRVATSKOG PRAVAŠKOG POKRETA PREDSTAVILA JE KANDIDATE ZA GRADSKO VIJE?E.
PREDSJEDNIK I NOSITELJ LISTE HP-HPP JOSIP MILANOVI? KAZAO JE DA JE PONOSAN ŠTO SE NA LISTI NALAZE MLADI KOJI S VELIKIM PONOSOM ŽELE DOSTOJNO I PRAVEDNO ZASTUPATI OSJE?ANE."u naše je redove prešlo 20-tak ?lanova iz HSP-a",ISTAKNUO JE MILANOVI?,POZVAVŠI GRA?ANE DA NA IZBORIMA ZAOKRUŽE BROJ 4 NA LISTI.
SANJA DŽAJI?,PREDSJEDNICA MLADEŽI PODPREDSJEDNICE JELENA MATKOVI? I ANDREA MARKOVI?,PORU?UJU BIRA?IMA DA JE HP-HPP STRANKA KOJA DJELUJE NA NA?ELIMA OCA DOMOVINE DR. ANTE STAR?EVI?A (D.P)
Glas Slavonije, 09. 05. 2009.
  Drazen Keleminec, 0
Izborni materijali - Splitsko-dalmatinska ?upanija 5. svibanj 2009

  Drazen Keleminec, 0
SAMI PROTIV SVIH 04. svibnja 2009.

?elnici pet stranaka tvrde da su kod predaje liste dobili potvrdu da je sve u redu.

Mu?ili smo se dan i no? ne bismo li diljem županije skupili 2500 potpisa za kandidaturu Marijana Ivan?ana za župana. Skupili smo i više, ali županijsko Izborno povjerenstvo ( ŽIP ) na ?elu s predsjednikom Krešimirom Kraljicom preko no?i nam je ukralo dio potpisa - optužio je prošle srijede povjerenstvo Dražen Keleminec, ?elnik Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta, ispred još ?etiri koalicijska partnera.

Naime, Krešimir Kraljic još je u utorak potvrdio je kako su valjane tek dvije kandidature za župana koprivni?ko - križava?koga, ona aktualnog Darka Korena (HSS) te Darko Ledinski (SDP).

Kandidirao se i Marijan Ivan?an ( HP-HPP, A-HSS, HDSS, HDS i PS ) no njihova kandidatura nije prihva?ena jer mu je nedostajalo šestotinjak potpisa do potrenbih 2500.

?elnici pet stranaka, koji su Ivan?ana odabrali 24 sata prije roka za predaju  liste, nisu se složili s takvim obrazloženjem, posebno jer su kod predaje liste dobili potvrdu da je sve u redu. Najprije su predali tužbu Državnom izbornom povjerenstvu, no ono ih je odbilo. Zatim su najavili pokretanje tužbe Ustavnom sudu. kazali su da su o cijelom slu?aju obavjestili i GONG.

- Umjesto da budu na svojim radnim mjestima, ?lanovi Povjerenstva  spavali su kod ku?e. Kraljic nas je prozvao jer smo s listom došli 10 minuta do pola no?i, no da smo došli i minutu do pola no?i mora nas primiti - grmio je Keleminec, koji je uz potporu partnera zatražio smjenu predsjednika ŽIP-a.

Koalicija pet stranka najavila je za prošlu subotu skup na središnjem gradskom trgu. No, kako isti?e Keleminec, gradona?elnik Zvonimir Mrši? to im je zabranio.

-On nam je to zabranio, ali mi se na tu zabranu oglušujemo - naveo je Keleminec koji je obe?anje i proveo u djelo i u subotu u 18 sati ispred Gradske vije?nice održao predizborni skup, unato? ?injenici da mogu biti prekršajno prijavljeni.

Podravski list

Piše : I.Bara? 

  Drazen Keleminec, 0
Records 2721 to 2740 of 2849