Records 2781 to 2800 of 2845
Naslov
Datum
Uvod
Meni/Izbornik
Korisnik
 
POZIV DU?NOSNICIMA STRANKE 23. velja?e 2009.

na konvenciju Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta i 113. obljetnicu smrti Oca domovine dr. Ante Star?evi?a.

U subotu 28. velja?e 2009. god. s po?etkom od 12, 00 sati u dvorani MZ. Maksimir, Šrap?eva 12 u Zagrebu.

Bog i Hrvati !

Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret

  Drazen Keleminec, 0
HP - HPP u ?upanji 18. velja?e 2009.

U Županji je dana 14. velja?e 2009. osnovana stranka Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret. Za predsjednika izabran je Željko Dabi?, dopredsjednika Ivan Greber, tajnika Dalibor Babi?, rizni?ara Antun Kljai?, a za ?lanove izvršnog odbora izabrani su: Tomislav Ignja?i?, Mirjana Greber, Danijel Holnik i Ivan Tot. Na osnovanju stranke nazo?ili su Anto Šoši? koordinator stranke iz Koprivnice i predsjednik stranke Dražen Keleminec iz Zagreba.

  Drazen Keleminec, 0
Izborni zbor HP- HPP-a Osijek 18. velja?e 2009.

Dana 13. velja?e 2009. u Osijeku je održan  izborni zbor Gradske organizacije Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret Osijek. Za predsjednika izabran je Josip Milanovi?, dopredsjednike Saša Vinkovi? i Mario Balaškovi?, tajnika Davor Ojvan, rizni?ara Dario Mak, a ?lanove izvršnog odbora : Andrija Ružek, Radojka Domazet i Vlado Živko. Na izbornom zboru nazo?ili su Anto Šoši? , koordinator stranke iz Koprivnice i predsjednik stranke Dražen Keleminec iz Zagreba. 

  Drazen Keleminec, 0
Keleminec : Umjesto autobusnog kolodvora, ?api? izgradio ku?u 17. velja?e 2009.

Predsjednik Hrvatskih pravaša - Hrvatskoga pravaškog pokreta Dražen Keleminec na današnjoj je konferenciji za novinare u Osijeku ponovno optužio osje?kog gradona?elnika Antu ?api?a, predsjednika HSP-a, za nezakonito stjecanje imovine.

Ustvrdio je kako je, me?u ostalim, ku?a koja se nalazi u Kolodvorskoj ulici u Osijeku, na mjestu gdje je srušena ku?a u kojoj je ?api? odrastao a danas u njoj živi njegov brat, "nezakonito izgra?ena novcem osiguranim privatnopartnerskim ugovorom izme?u grada Osijeka i tvrtke Osijek-Koteks iz 2007.o izgradnji autobusnog kolodvora", a ugovor je, kazao je, potpisao ?api?. Umjesto izgradnje autobusnog kolodvora, za koji radovi "do danas nisu ni zapo?eti, ubrzo je izgra?ena ta ku?a", naveo je Keleminec.

Dodao je kako ?e od Državnog odvjetništva i Uskoka zatražiti proširenje istrage o gradnji te ku?e, ocijenivši neto?nim izjave ?api?eva odvjetnika i prijatelja Krunislava Oluji?a da su mjerodavna državna tijela odbacila kaznene prijave koje su protiv ?api?a podnijeli on i Dobroslav Paraga.

Keleminec je konferenciju za novinare održao u Kolodvorskoj ulici u Osijeku ispred ku?e broj 50 u kojoj je ?api? odrastao, a nazo?ni su bili i policajci koje je Keleminec pozvao, kako je rekao, zbog "sigurnosti od ?api?evih batinaša".

Osje?ki gradona?elnik Anto ?api?, koji je na središnjem osje?kom Trgu Ante Star?evi?a u povodu Valentinova dijelio gra?ankama crvene ruže, na upit kako komentira Kelemin?eve optužbe rekao je: "Danas je Valentinovo i ne želim uop?e komentirati Keleminca."

Nacional, 14. 02. 2009.

  Drazen Keleminec, 0
DO?O ?API? S KOLODVORA 17. velja?e 2009. POSTOJI LI U UGOVORU O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU ŠTO GA JE UZ VELIKU POMKU POTPISAO OSJE?KI GRADONA?ELNIK ?API? MOGU?I SUKOB INTERESA   Drazen Keleminec, 0
USKOK I DR?AVNO ODVJETNI?TVO ISTRA?UJU ?EFA HSP-a 10. velja?e 2009.

Oluji? (ne) laže: poreznici još za petama ?api?u

Zbog izjave Krunislava Oluji?a, odvjetnika Ante ?api?a, koji je prošlog tjedna objavio da su USKOK i Državno odvjetništvo (DORH) odbacili kao neosnovane kaznene prijave ?pravaških otpadnika Dobroslava Parage i Dražena Keleminca?, u ponedjeljak je Keleminec od tih pravosudnih organa zatražio o?itovanje o tome kako je mogu?e da ?api?ev odvjetnik zna prije njega kakva je sudbina njegove kaznene prijave.

- Uputio sam zahtjev DORH-u i USKOK-u, u kojem tražim odgovor je li doista moja prijava o ?api?evu nezakonitom boga?enju odba?ena, jer ako jest i ako je ?api? o tome dobio informacije prije mene, onda imam razloga vjerovati da se u taj slu?aj uplela visoka politika. Valja imati na umu da je ?api? u Osijeku ušao u koaliciju sa vladaju?im HDZ-om - tvrdi Keleminec.

?api?ev odvjetnik pojasnio nam je kako je izjavio da o?ekuje da ?e biti odba?ena i Kelemin?eva ?nebulozna prijava?.

- Gospodin ?api? nije dobio nikakav zahtjev Porezne uprave da se o?ituje o svojim nekretninama, prihodima ili transakcijama - uvjerava Oluji?.

Iako DORH i USKOK još nisu zaprimili Kelemin?ev zahtjev za o?itovanjem, iz više nam je izvora potvr?eno kako USKOK i DORH i dalje istražuju slu?aj i da kaznena prijava Dražena Keleminca nije odba?ena.

U DORH-u su tako?er demantirali Oluji?eve tvrdnje o tome da se poreznici ne bave ?api?em. Visoki izvor iz DORH-a potvrdio nam je da se još ?eka nalaz vješta?enja spornog Ugovora o poslovnoj suradnji izme?u ?api?a i Vlade Zeca te da je u sije?nju poslan nalog Poreznoj upravi da dostavi podatke iz ?api?eve porezne kartice i ispis transakcija.

Slobodna Dalmacija, A. B. Krile

  Drazen Keleminec, 0
Tra?imo hitno o?itovanje Dr?avog odvjeti?tva i USKOK-a 09. velja?e 2009.

Dana 29. prosinca 2008. godine politi?ka stranke Hrvatski pravaši ? Hrvatski pravaški pokret podnjela je kaznenu prijavu protiv Ante ?api?a u svezi stjecanja njegove imovine. Kao predsjednik stranke i podnositelj kaznene prijave pozvan sam od strane USKOK-a na razgovor dana 13. sije?nja 2009. godine.

Nakon toga, doga?aju se ?udne radnje i dana 15. sije?nja 2009. god. Jutarnji list objavljuje: Neo?ekivani potez HDZ ide u koaliciju s HSP-om, iako je šef pravaša pod istragom zbog korupcije. " Sanader i ?api? sklopili novi pakt".

Dana 22. sije?nja 2009. godine Ve?ernji list objavljuje : POREZNICI ?EŠLJAJU "Ne znaju odakle ?api?u 709. 000 kuna" i "Kreditu ni traga".

Dana 23. sije?nja 2009. Anto ?api? pla?a oglas u svim medijima u iznosu od 130.000 kuna u kojem brani obiteljsku imovinu, a otkriva da je, iako ?lan Povjerenstva za sukob interesa, primao zastupni?ku pla?u i naknadu od Grada Osijeka kao gradona?elnik, te time kršio zakon.

U Slobodnoj Dalmaciji od 31. sije?nja 2009. priznaje da je naknadu kao gradona?elnik u iznosu od 80.000 kuna podijelio u dobrotvorne svrhe pojedincima i udrugama. U istom ?lanku priznaje da je primao i naknadu kao predsjednik Gradskog vije?a, a priznaje da je zatražio od tajnice Grada da vidi kome bi mogao pomo?i. "Zna?i, otvoreno kaže da ?e ponovno kršiti zakon".

Uz pomo? HDZ-a dana 23. sije?nja 2009. Anto ?api? ponovno  izabran za gradona?elnika Grada Osijeka.

U mnogim izjavama Anto ?api? izjavljuje "Protiv mene se ne provodi istraga ". Takvu jednu izjavu dao je i Slobodnoj Dalmaciji  24. sije?nja 2009.

U Slobodnoj Dalmaciji dana 31. sije?nja 2009. izjavljuje : "?api?: HDZ ne?u izdat".

Ovakvu izjavu možemo komentirati kao : "HDZ bit ?u dobar samo neka se ne provodi istraga".

Ve?ina medija objavila je dana 06. velja?e 2009. tiskovnu konferenciju odvetnika Ante ?api?a, Krunislava Oluji?a pod temom "ODBA?ENA PRIJAVA PROTIV PREDSJEDNIKA HSP-A" Oluji?: Zaklju?ena je farsa "slu?aja ?api?"

Kada bi i postojao takav ugovor, Uskok je ocijenio da time nisu ste?ena kaznena djela, zbog ?ega je i odbacio kaznenu prijavu pravaških otpadnika Dobroslava Parage i Dražena Keleminca, naveo je Oluji?.

Istaknuo je kako su i DORH i Uskok kao neosnovane odbacili kaznene prijave pravaških otpadnika o njegovoj navodno protuzakonito ste?enoj imovini.

 Dana 08. velja?e 2009. mediji objavljuju : Anto ?api? bit ?e zajedni?ki kandidat HDZ-a i HSP-a za osje?kog gradona?elnika

Politi?ka stranka Hrvatski pravaši ? Hrvatski pravaški pokret traži odgovor od Državnog odvjetništva i USKOK-a i pita kako je mogu?e da Anto ?api? i njegov odvjetnik Krunislav Oluji? znaju da je naša kaznena prijava odba?ena , a da nitko nije vidio da je prijava stvarno odba?ena zbog ?api?eve naglo ste?ene imovine . Ako je istina da je prijava odba?ena pitamo Vas i tražimo HITAN odgovor zašto mi kao podnositelji o tome nismo od vaše strane obavješteni i upoznati. Ako je stvarno kaznena prijava odba?ena, kako navodi ?api?ev odvjetnik, onda imamo pravo sumljati da se u slu?aj uplela visoka politika.

Tražimo HITAN odgovor !

Bog i Hrvati !

Hrvatski pravaši ?

Hrvatski pravaški pokret

predsjednik

Dražen Keleminec

  Drazen Keleminec, 0
Dubrova?ki list 03. velja?e 2009.

Marko Vuleti? povjerenik Hrvatskih pravaša

Marko Vuleti? imenovan je za povjerenika stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret (HP - HPP) za Grad Dubrovnik i Dubrova?ko ? neretvansku županiju. Kako navodi u pismenom priop?enju predsjednik HP ? HPP ? a Dražen Keleminec, povjerenik se zadužuje da organizira i provede izborne zborove i osigura izlazak stranke na predstoje?e izbore.

 
Marko Vuleti? bio je ?lan HSP-a od 1991.godine. Deset godina obnašao je dužnost predsjednika HSP-a Dubrovnik. Zbog neslaganja sa Antom ?api?em istupio je iz stranke i prešao u redove Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret. Marko Vuleti? obnaša dužnost gradskog vije?nika grada Dubrovnika. 
  Drazen Keleminec, 0
Zagreb, odluke o imenovanju  

ODLUKA O IMENOVANJU

Gospodin Marko Vuleti? iz Dubrovnika , imenuje se povjerenikom stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret ( HP-HPP ) za grad Dubrovnik i Dubrova?ko - neretvansku županiju. Povjerenik se zadužuje da organizira i provede izborne zborove i osigura izlazak stranke na predstoje?e lokalne izbore.  Gospodin Marko Vuleti? ?lan je HSP-a od 1991. godine. Deset godina obnašao je dužnost predsjednika HSP-a Dubrovnik. Zbog neslaganja sa Antom ?api?em istupio iz stranke i prešao u redove Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret. Gospodin Marko Vuleti? obnaša dužnost gradskog vije?nika grada Dubrovnika.

ODLUKA O IMENOVANJU

Gospodin Luka Bitunjac iz Sinja, imenuje se povjerenikom stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret ( HP-HPP ) za Splitsko - dalmatinsku županiju. Povjerenik se zadužuje da osigura izlazak stranke na predstoje?e lokalne izbore.

ODLUKA O IMENOVANJU

Gospodin Željko Dabi? iz Županje imenuje se povjerenikom stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret ( HP-HPP ) za grad Županju. Povjerenik se zadužuje da organizira i provede izborni zbor i osigura izlazak stranke na predstoje?e lokalne izbore.

ODLUKA O IMENOVANJU

Gospodin Nediljko Bešli? iz Sinja imenuje se povjerenikom stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret ( HP-HPP ) za grad Sinj. Povjerenik se zadužuje da organizira i provede izborni zbor i osigura izlazak stranke na predstoje?e lokalne izbore.

ODLUKA O IMENOVANJU

Gospodin Boris Periši? iz Kaštela imenuje se povjerenikom stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret ( HP-HPP ) za grad Kaštela. Povjerenik se zadužuje da organizira i provede izborni zbor i osigura izlazak stranke na predstoje?e lokalne izbore.     Bog i Hrvati !   Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret predsjednik   Dražen Keleminec

Vijesti Drazen Keleminec, 0
Prenosimo iz medija 24. prosinac 2008

Ve?ernji list od 22. 12. 2008


SlikaŠišljagi?: HSP je polukriminalna organizacija, a Anto ?api? bavi se organiziranim kriminalom

HSP je polukriminalna organizacija, a Anto ?api? se bavi organiziranim kriminalom te krši ovlasti koje ima kao predsjednik Gradskoga vije?a miješaju?i se u donošenje odluka gradske vlasti - rekao je Vladimir Šišljagi? na izvanrednoj konferenciji za novinare.
Dražen Keleminec i Božidar Lujanac, ?lanovi hrvatskih pravaša - Hrvatskoga pravaškog pokreta, u pratnji tjelohranitelja pomno danas prate sjednicu Gradskog vije?a Osijeka, odnosno ?api?evo vo?enje te sjednice.
Uz njihov dolazak, novinarima je HDSSB podijelio Kelemin?evu knjigu "Politi?ki slom Ante ?api?a", a navodno je autora u Osijeku pretukao ?api?ev voza? Franjo Gavran.
Na današnjoj sjednici, ali tek kao 27. to?ka, glasovat ?e se o opozivu predsjednika Gradskog vije?a Ante ?api?a što je zatražio klub HDSSB-a i HSS-a.

  Drazen Keleminec, 0
Prenosimo iz medija III 28. studeni 2008

Ve?ernji list, 27. 11. 2008.
Piše : ( D.S. )

Poniženje za sve hrvatske branitelje

Stuttgart - Na sastanku Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta, koji je održan u srijedu u Stuttgartu osu?ene su izjave predsjednika Stjepana Mesi?a kojima se ponižavaju hrvatski branitelji. U poslanom izvješ?u medijima koje je u ime HP-HPP-a potpisuje predsjednik Šime Toli? navodi se da bi predsjednik Mesi? štedio na pokopima branitelja i u isto vrijeme uživao u skupim turisti?kim putovanjima diljem Europe i svijeta. Mesi? za Hrvatsku traži novog gospodara u Bruxellesu, iako su Hrvati imali tragi?na iskustva s Be?om, Budimpeštom i Beogradom. EU je anacionalna, odrekla se svojih krš?anskih korjena i uvodi u Europu emigrante s drugih kontinenata.Takvu Hrvatsku ne želimo, kažu izme?u ostalog u svom priop?enju pravaši iz Stuttgarta.

  Drazen Keleminec, 0
Prenosimo iz medija II 28. studeni 2008

Slobodna Dalmacija, 27. 11. 2008.

Glavaš: "?api? je bio nalogodavac slu?aja kiosci"
Glavaš je ju?er ustvrdio i da je ?api? dao poticaj bivšem direktoru osje?kog GPP-a Darku Markovi?u, koji je s još dvojicom osje?kih poduzetnika završio u pritvoru zbog "afere kiosci".

- Ova trojica u zatvoru nisu ideolozi, oni nisu smislili plja?ku 30 milijuna kuna. Postoje osnovane sumnje, ja to tvrdim, da im je poticaj za ovu kriminalnu radnju dao upravo ?api? i pozivam državne institucije da prošire istragu i na njega kao poticatelja toga kaznenog djela. Obaviješten sam da je ?api? neki dan u zatvoru posjetio Markovi?a pa pitam tko mu je dopustio da posjeti okrivljene u vrijeme istrage, kad je jasno da on u ovoj fazi postupka mora biti minimalno svjedok. Sud, DORH i zatvorski sustav su mu dopustili da bude u kontaktu s barem Markovi?em, a to opravdano navodi na sumnju da ga politika štiti od kaznenog progona - rekao je ?api?.

Glasnogovornik županijskog DORH-a Zvonko Kuhari? rekao nam je da ova institucija nikoga ne štiti te da se istrage otvaraju kad postoji osnovana sumnja da je netko po?inio kazneno djelo, dok je istražni sudac Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac, kojemu je dodijeljen ovaj slu?aj, kazao da pritvorenika mogu posje?ivati one osobe koje nisu na popisu svjedoka, niti je protiv njih pokrenut kazneni postupak. ?api? ina?e nije svjedok u ovom slu?aju.

Dijelio knjigu Dražena Keleminca

Glavaš promovirao knjigu Dražena Keleminca "Politi?ki slom Ante ?api?a"
Glavaš je novinarima uo?i "pressice" podijelio knjigu Dražena Keleminca, bivšeg HSP-ovca, koji je sabrao niz novinskih ?lanaka o ?api?u i to ukori?io, a bila je to ujedno i prva promocija ove knjige.

- Rije? je o ?ovjeku kojega je 2006. godine u hotelu Royal pretukao ?api?ev šofer. Ja mogu svjedo?iti da Gavran (?api?ev voza?, op.a.) tada nije boravio na stadionu. Neka Keleminac traži obnovu postupka i ja ?u svjedo?iti ? kazao je Glavaš na ?injenicu da je Gavran u ovom postupku oslobo?en, jer su mu alibi dali ?api? te izvršni dopredsjednik Dinama Zdravko Mami?, koji su na sudu izjavili da je Gavran u vrijeme tu?njave bio na stadionu Gradski vrt, a ne u Royalu. Glavaš pak tvrdi druk?ije.

  Drazen Keleminec, 0
Prenosimo iz medija I 28. studeni 2008

www.javno.hr, 27. 11. 2008.

General optužen za ratni zlo?in Branimir Glavaš medijima je uprili?io obra?anje na temu 'Istina o ?api?evim i Hedlovim ?okoladicama' pra?eno prigodnom scenografijom u vidu jumbo plakata na kojemu je Ante ?api? u košarkaškom dresu i s rukom podignutom na hitlerovski pozdrav.

- Nije istina da mi je ova spodoba donosila ?okoladice dok sam bio u bolnici jer bi on te ?okoladice pojeo do bolnice. On je moralna i politi?ka nakaza koja laže otkako se pojavila na politi?koj sceni, koristila naivnost bira?a 90-ih uvla?e?i im se fašisti?kim pozdravom, a potom izvršila pu? u vlastitoj stranci kako bi je preuzela. Nije istina ni da pišem knjigu o toj spodobi jer nemam vremena za gluposti i jer knjige zaslužuju samo veliki ljudi, a ?api? zaslužuje biti samo lik u nekom stripu tipa Wyar Erp ili Alan Ford. Knjigu koja govori sve o ?api?u napisao je Dražen Keleminec, ?lan HSP-a, kojega je u listopadu 2006. godine pretukao ?api?ev voza?, a zove se 'Politi?ki slom Ante ?api?a' - govorio je Glavaš na tiskovnoj konferenciji.

Na njoj je medijima podijelio po jedan primjerak spomenute knjige dodaju?i kako ih je dobio na dar od samog Keleminca.

- Kriv sam što sam doveo ?api?a u Osijek i postavio ga na mjesto gradona?elnika. Svojim pokušajima plja?kanja države bira?ima je pokazao svoje namjere. Raskrinkali smo njegov pokušaj da preko izgradnje rukometne dvorane sjedne na državni prora?un, a sada je raskrinkan i pokušaj plja?ke 30 milijuna od direktora osje?kog GPP-a Darka Markovi?a, ?api?eva poslušnika. Uvjeren sam da ga je na tu kriminalnu radnju potaknuo upravo ?api? pa pozivam istražne organe da prošire istragu i na ?api?a, a pozivam i njega da odstupi s mjesta predsjednika Gradskog vije?a, te da ni ne pomišlja ponovo sjesti na mjesto gradona?elnika jer ?emo ga u tomu sprije?iti upravo mi. Suradnju s HSP-om naš je HDSSB prekinuo zbog tog ?api?evog modela vlasti koji je reket, korupcija i kriminal - vikao je Glavaš s govornice.

Dodao je kako je ?api? posjetio direktora GPP-a u zatvoru, iako je slu?aj još u fazi istrage i iako ?e ?api? vjerojatno biti jedan od svjedoka, pa mu posjete ne bi smjele biti dopuštene.
Poru?ujem ?api?u da Osijek ne?e biti ?aprazlije City! - zaklju?io je Glavaš.

  Drazen Keleminec, 0
18. 11. 1991.- Sje?anje na patnje Vukovara 18. studeni 2008

 Slika

Brate, sestro što ti zna?i broj- osamnaesti studenog?
Dal' ti srce pokloni se, stegne
za sve duše ubijene?
Dal' ti oko suza kvasi
Za Vukovar razrušeni?
Do?i, pri?i, pokloni se,
Na Ov?ari pomoli se.

Brate, sestro, da li pamtiš broj
Osamnaesti studenog?
U koloni djecu, starce,
Razrušena srca i domove,
Razrušena sveta zdanja,
Srca, duše Vukovara.
Pamti, ne daj srcu zaborava.
?inili su što su htjeli
Te ?etni?ke strašne zvijeri,
Sve uz pomo? demokrata,
Promatra?a i špijuna,
Velikih ?etni?kih prijatelja,
Mrzitelja svega što je hrvatsko
Mrzitelja Kristovih vjernika.
Kriste mili ti sve znaš
naplati im sva zlodjela.

Brate, sestro,
Nek' te dušman ne slomi do kraja
Inat, ponos ne smije uzeti nikada.
Ljubav žarka i molitva sveta
Bit' ?e s nama sve do vijeka
Da pamtimo, da se poklonimo
Svim herojima, mu?enicima palim
Za Hrvatsku što su život dali,
Kako, kako njima zahvaliti?

Brate, sestro,
Do?i živi iz ljubavi
Pokloni se napa?enom Vukovaru,
Izlije?i mu boli, strašne rane,
Nek' se djeca ?uju na sve strane.
Neka mole, neka pale svije?e,
za heroje mu?enike svete
ljubav žarka i molitva sveta
neka živi do konca života.

Brate, sestro,
Pamti, pamti osamnaesti studenog
Mu?enicima neizmjerno hvala,
Laka im gruda sveta Hrvatska
Hvala!

AN?ELKA DRNAS
MRAVINCE

  Drazen Keleminec, 0
SAD JE JASNO TKO SU PRAVA?I, A TKO TRGOVCI ZA OSOBNE INTERESE 4. studeni 2008

Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret nije iznena?en novim udruživanjem Ante ?api?a i Luke Podruga iz H?SP-a. Luka Podrug je na Izbornom zboru HSP-a Podružnice Split rekao da su vodili pregovore i da sigurno na izbore izlaze H?SP i HSP. Tako?er je rekao da nakon lokalnih izbora H?SP ?e pre?i u HSP. Luka Poldrug je zbog svojih interesa zaboravio da je Anto ?api? izbacio mnoge ?asne pravaše iz stranke, da ima pozitivno mišljenje prema ulasku Hrvatske u novo ropstvo Europsku uniju, da ima pozitivno mišljenje prema NATU, da ima pozitivno mišljenje prema ulasku srpskog kapitala u Hrvatsku, da je išao u Izrael reformirati HSP, da danas otvoreno koalira sa SDP-om i HNS-om, da HSP gura u politi?ki centar, da proziva Paveli?a da je kriv za progon židova itd. Luki Podrugu je smetala takva politika i pitamo se kako ga sada više ne smeta. Zar to nije trgovina Poldruga i ?api?a ? Zar to nije izdaja i rušenje ideje Oca domovine dr. Ante Star?evi?a ?Pozivamo sve pravaše da istupe iz lažnog HSP-a i lažnog H?SP-a. Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret nastavlja svoj put "okupljanja pravaša".

Bog i Hrvati !
Za Dom Spremni !

Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret

  Drazen Keleminec, 0
Kosti komunisti?kih ?rtava svuda oko nas 12. listopad 2008

PRED CRKVOM U SUHOPOLJU PRONA?ENE KOSTI

DVOJICE BRA?E S KRIŽNOG PUTA

U sjeni ova dva bora godinama su ležale kosti dvojice bra?e kojima se križni puta završio ispred suhopoljske župne crkve.

Tijela žrtava, na brzinu zakopana u nedovoljno duga?ku raku, svojim položajem podsje?aju na borove koji pored njih rastu. Zakopao ih je pokojni Franci Fett, kojeg su partizani natjerali na taj ?in. Došli su po njega u njegovu ku?u. Dok se Franci Fett trudio da jednog brata smjesti u raku, drugi je, naslonjen na jedno od ova dva drveta, ?ekao svoj reda za smrt.

Slika

Slika

Slika

Slika

  Drazen Keleminec, 0
Radnici Mungosa u prosvjedu 19. lipanj 2008

Priop?enje za javnost

HUMANITARNO NE MOŽE BITI KOMERCIJALNO

Zbog ?ega u Hrvatskoj nakon 12 godina razminiranja ima mjesta gdje ljudi strepe za svoju djecu i ne dozvoljavaju im udaljavanje od sigurnog dvorišta ?

U mjestu Moš?enica nedaleko od Siska ( sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje ) ljudi u smjenama ?uvaju svoju djecu, od rata do sada na tom je podru?ju stradalo 12 ljudi.

Zašto to i sli?na podru?ja nisu razminirana ? Kad ?e ona do?i na red i koji su to prioriteti bitniji od ljudskih života ?

Odgovor na ta pitanja su jednostavni.

"Humanitarnim" razminiranjem u Hrvatskoj drma tržišna utakmica u kojoj je glavni prioritet novac. Bitno je " razminiranje " što više kvadrata i ostvariti što ve?u zaradu.

Gdje je mogu?e ostvariti tu zaradu ?

Na " sumnjivim " podru?jima s malo ili gotovo bez mina. Prije spomenuta stvarno minama zaga?ena podru?ja u komercijalnom razminiranju uz ovako nisku cijenu kvadrata nisu nikome interesantna. Država koja bi se brinula o sigurnosti svojih gra?ana morala bi se pobrinuti i za takva podru?ja.

Kakvo rješenje mi nudimo ?

Državna agencija za razminiranje koja bi se van pravila tržišne utakmice bavila razminiranjem i takvih podru?ja. Sigurni smo da bi takvim na?inom razminiranje Hrvatske krajalo kra?e i bilo kudikamo kvalitetnije na dobrobit svih gra?ana Republike Hrvatske.

Zagreb, 03. 06. 2008.

ZA HRVATSKU BEZ MINA

  Drazen Keleminec, 0
U boj za narod svoj 9. lipanj 2008

SlikaGradska organizacija Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pokreta Zagreba u subotu 07. lipnja 2008. godine održala je sve?anu sjednicu povodom 5. obljetnice Stranke. Na sjednici su govorili : predsjednik gradske organizacije Zagreb Dejan Leci?, predsjednik glavnog stožera Davor Vui? i predsjednik HP-HPP-a Dražen Keleminec.

Europska unija od Hrvatske traži ukidanje povlastica za branitelje, uvo?enje PDV-a za vjerske zajednice, ukidanje nulta stopa za kruh, mlijeko, knjige i lijekove, uvo?enje trošarina za struju i plin, da se ukine stopa PDV-a od 10 % na ugostiteljske usluge. Carl Bildt traži ukidanje brodogradilišta ako želimo u Europsku uniju. Ako Vlada ukine brodogradilišta zbog ulaska u Europsku uniju mnoge obitelji ostat ?e bez egzistencije i postat ?e socijalni slu?ajevi. Zbog Europske unije ulje ?e poskupiti 44 %, tjestenina 46 %, kruh 25 %, jaja 27 %, salata 50 %, svinjetina 30 %, junetina 20 %, a o gorivi da ne govorimo. HEP traži 50 % ve?u cijenu za struju i pitamo se šta se to doga?a u Hrvatskoj.

Hrvatski narod mora ustati u obranu svoje Domovine i svoja ljudska prava. Europska unija i Hrvatska Vlada žele uvesti europske cijene na hrvatske pla?e. To je udar na standard gra?ana i okupacija stranog kapitala. Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret protiv je ulaska u Europsku uniju jer ne želimo novu Jugoslaviju. Branili smo i obranili Hrvatsku dok ovi koji danas prodaju Hrvatsku skrivali su se u inozemstvu ili u podrumima. Izdajnici vladaju Hrvatskom, izdajnici kontroliraju medije i hrvatski kapital i to se mora promjeniti. Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret stoji na braniku Domovine i poziva sve Hrvate "U boj u boj za narod svoj" rekao je predsjednik Dražen Keleminec

  Drazen Keleminec, 0
   

Vlada Republike Hrvatske
predsjednik dr. Ivo Sanader

Izražavamo veliko ?u?enje i nevjericu što je hrvatska Vlada iz saborske procedure povukla prijedlog o imenovanju uglednog hrvatskog povjesni?ara Milana Kruheka, bivšeg ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest, ?lanom Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, zbog primjedbe jednoga ideološki ostraš?enog zastupnika iz redova oporbe da je Milan Kruhek potpisnik apela o Mili Budaku i da stoga ne može biti ?lanom spomenutog Odbora.

Je li tim ?inom hrvatska Vlada neizravno poslala poruku javnosti kako nitko od potpisnika Apela o Mili Budaku, opet: deset ?injenica i deset pitanja s jednim apelom u zaklju?ku, dakle više stotina uglednih znanstvenika, profesora, javnih radnika, akademika, biskupa ne može biti u javnoj ili društvenoj funkciji? Ili, s obzirom da se radi o Odboru za etiku, hrvatska Vlada misli da su eti?ni politi?ki procesi u kojima od pokretanja postupka do izvršenja smrtne kazne pro?e manje od 24 sata?

U spomenutom apelu predlaže se obnova procesa održanih u doba komunisti?ke i drugih totalitarnih vlasti, pa tako i procesa protiv Mile Budaka.

Je li za Vladu zahtjev za obnovom svih komunisti?kih i drugih totalitarnih politi?kih procesa i sudskom rehabilitacijom nevinih žrtava humani i eti?ki stav ili nije? Napominjemo kako takav zahtjev ne pretpostavlja svrstavanje uz bilo koga, kako je to saborskim zastupnicima podvalio nekadašnji ministar znanosti te aktualni zastupnik Gvozden Flego u svojoj saborskoj inicijativi glede imenovanja Milana Kruheka.

Umjesto odgovora mjerodavnih na takav jedan demokratski apel, koji je u me?uvremenu osnažila Rezolucija vije?a Europe o osudi komunisti?kih zlo?ina i Deklaracija o osudi zlo?ina po?injenih tijekom totalitarnog komunisti?kog poretka u Hrvatskoj od 1945. do 1990. (donio je Hrvatski sabor 2006.), uslijedila je hajka, za kakvu smo mislili da je za nama. Suo?avamo li se to mi s ne?im što smo mislili da je, kao i totalitarizam, za nama, samo još u perfidnijim oblicima?

U Zagrebu, 4. lipnja 2008.

Potpisnici:

  Drazen Keleminec, 0
Odjeci Kumrovca 28. svibanj 2008

Branitelji, invalidi i udovice ogor?eni

PAVKOVI? : Titovi štovatelji šire mržnju

Udruga traži da Državno odvjetništvo pokrene kazneni postupak zbog širenja mržnje

Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke ( UBIUDR ) ju?er je priop?ila da je ogor?ena skupom poklonika bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita u Kumrovcu, gdje su mnogi nosili i isticali zastave bivše komunisti?ke Jugoslavije i njenih simbola - crvenu zvijezdu petokraku. " Uzdizali su Jugoslaviju, zaboravljaju?i na to da su tisu?e Hrvata dale svoje živote u želji da više ne živimo u okrilju te propale države ", isti?e u priop?enju predsjednik Udruge branitelja iz koprivni?ke Podravke, Mladen Pavkovi?. Podsje?a da su pripadnici Jugoslavenske armije, kada su napadali, rušili i ubijali Hrvate u Domovinskome ratu, posebno u Vukovaru, na kapama i košuljama nosili crvenu zvijezdu petokraku, koju su " bez problema nosili i veli?ali " i sudionici proslave Titova ro?endana u Kumrovcu. U priop?enju stoji da od Državnog odvjetništva zahtijevaju da pokrene kazneni postupak protiv onih koji su širili mržnju, odnosno koji se kroz komunisti?ke simbole žele vratiti na staro, u Titovu Jugoslaviju, koje su se odrekli svi narodi u toj propaloj državi.

Jutarnji list, 26. 05. 2008.

  Drazen Keleminec, 0
Records 2781 to 2800 of 2845