Naslov Gordan Matkovi? o ?api?u
Datum 28. svibnja 2009.
Uvod
Zahvaljujem mojim Osje?anima na ukazanoj potpori, koju doživljavam kao veliku odgovornost. Ne?u ih iznevjeriti, i zato ih pozivam da s punim povjerenjemtu potporu u drugom krugu daju mojim partnerima, Krešimiru Bubalu i Vladimiru Šišljagi?u
?api? je uvijek govorio u prvom licu jednine. Za sve pozitivno uvijek je i isklju?ivo bio zaslužan on. Istovremeno, uvijek je bio majstor u tome da prebaci odgovornost sa sebe na drugog, kao što je to ?inio nakon teškog kolapsa HSP-a na parlamentarnim izborima. U ovim izborima ja ?u mu biti dežurni krivac. Optere?en je i svakodnevno govori o meni. Za mene nema dvojbe u to tko je izdao HSP - onaj koji nije vodio HSP kako treba i koji nakon toga poraza nije napravio ništa da se stranka oporavi. Nakon osvajanja toga jednog saborskog mandata, nije godinu ušao u sabornicu. Prošli su NATO, EU, dva puta Slovenija, Srbija, u kona?nici, izglasan je državni prora?un, a da HSP nije progovorio jednu jedinu re?enicu. Toliko o tome tko je što radio za HSP. Osim toga, moja bi izdaja bila da sam osvojio mandat na listi HSP-a, pa "pretr?ao" k Bubalu. Otišao sam na vrijeme i pošteno izišao pred bira?e. Nije me ?api? stvarao, nego sam se sam izgra?ivao godinama rada u Osijeku. ?api? je iz Osijeka otišao 1991., a iz Zagreba se vratio 2005. i postao gradona?elnikom. Oni koji su željeli dati ?api?u potporu, dali su mu je, a mojih desetak tisu?a glasova sigurno nema veze s njegovim glasovima. Oni su nastali na pobuni protiv metoda rada Ante ?api?a. Stoga, moji bira?i nisu bira?i Ante ?api?a. Ti ljudi nisu dvojili izme?u Matkovi?a i ?api?a i siguran sam da ?e se to vidjeti u nedjelju.
Moj je primarni zadatak osigurati da zažive na?ela "Nove osje?ke pri?e". Naša osnovna na?ela su da je najvažniji naš grad. Samo Osijek. Nema stran?arenja, strana?kih ljudi, zloporabe pozicija i strana?kih stega. Drago mi je što kona?no imam partnera s kojim sam se složio da ovaj grad zaslužuje ljude koji ?e raditi transparentno, a vrednovat ?e se sustav odgovornosti i vrijednosti. Odgovornost je na le?ima budu?eg gradona?elnika, a ja mu u tome kao partner dajem apsolutnu potporu. Drugim rije?ima, više ne?e biti onoga da se kao ratni plijen podijele gradska poduze?a, pro?elni?ka mjesta, upravni odjeli... Potpisali smo jamstva da se Grad ne?e tako voditi, kao i jamstva realizacije naših konkretnih projekata koje smo najavljivali u kampanji.
Opširnije  
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip