Naslov Autohtona - Hrvatska stranka prava
Datum 22.06.2009
Uvod

  U Koprivnici dana 20. lipnja 2009. godine održan je izvanredan sabor Hrvatskih pravaša – Hrvatskog pravaškog pokreta. Na saboru su nazo?ili i gosti: Marijan Ivan?an predsjednik Županijske organizacije koprivni?ko– križeva?ke županije iz Hrvatske demokrš?anske stranke, Damir Felak predsjednik Županijske skupštine koprivni?ko-križeva?ke županije iz Hrvatske demokratske zajednice, Josip Rožmari? predsjednik Podravske stranke i Mate Kova?evi? iz Splita, ?lan Glavnog stana HSP-a, koji se ne slaže sa politikom i metodama Ante Ðapi?a.

 Na po?etku izvanrednog sabora izabrano je radno predsjedništvo u sastavu Damir ?osi?– Roda, predsjednik, za ?lanove Maja Topolovski, Marija Žnidar, Petar Vuleti? i Erika ?ilog, za zapisni?ara izabran je prof. Petar Krsti?, a ovjeritelje zapisnika Barica Franje i Krešimir Šiki?.

Na dnevnom redu izvanrednog sabora bila je to?ka, promjena imena stranke u Autohtona – Hrvatska stranka prava. Nakon obrazloženja predsjednika Dražena Keleminca otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali Petar Vuleti? iz Župe Dubrova?ke, Davor Vui? iz Siska, Marijan Vidovi? iz Garešnice, Erika ?ilog iz ?a?inaca, Luka Bitunjac iz Sinja i Josip Grma?a iz Zagreba. Nakon rasprave predsjednik radnog predsjedništva Damir  ?osi? – Roda dao je prijedlog na glasovanje i ?lanovi izvanrednog sabora donjeli su jednoglasno bez i jednog glasa protiv promjenu naziva stranke u Autohtona – Hrvatska stranka prava.

Izvanredan sabor raspustio je dosadašnja tijela stranke i izabrao vodstvo Autohtone – Hrvatske stranke prava.

?lanovi predsjedništva :

Dražen Keleminec, predsjednik – Koprivnica, Damir ?oso? – Roda, dopredsjednik – Split, prof. Andrija Škribulja, dopredsjednik – Rijeka, inž. Miroslav Juri?, dopredsjednik - Hrvatska Kostajnica , Luka Bitunjac, dopredsjednik – Sinj, Marijan Vidovi?, dopredsjednik – Garešnica, Rudolf Forko, tajnik – Zlatar, Josip Grma?a, rizni?ar – Zagreb, Marijan Mami?, ?lan – Zagreb, prof. Petar Krsti?, ?lan – Zagreb, Krešimir Šiki?, ?lan – Zagreb, dr. Josip Petrovi?, ?lan – Zagreb, Mladen Šepi?, ?lan – Vrbovsko, Davor Vui?, ?lan – Sisak, Ivica Vladava – Ðovani, ?lan - Split

?lanovi Glavnog stožera:

Erika ?ilog – ?a?inci, Ivan Bušljeta – ?a?inci, Ivo Bilobrk – Sinj, David Jambrak – Stuttgart, Damir Ðuran – Solin, Vlado Ma?er – Bjelovar, Nikola Tomljenovi? – Rijeka, Paško Jurin – Primošten, Šime Toli? – Stuttgart, Željko Dabi? – Županja, Žarko Mari? – Zagreb, Stjepan Penc – Vodnjan, Ante Iviši?– Trilj, Mladen Kaloczi – Sisak, Marko Vuleti? – Dubrovnik, Petar Vuleti? – Župa Dubrova?ka Tomislav Gvozdenica – Dubrova?ko primorje, Damir Stapi? – Split, Ivo Sedlar – Split, Damir Martin?i? – Koprivnica, Milan Bingula – Virje, Maja Topolovski – Koprivnica, Snježana Živko – Koprivnica, Ranko Bokan-Boban – Koprivnica, Alen Beloši? – Sveti Ivan Zelina, Bratislav Klarica – Zadar, Anton Komazec – Zadar, Ivica Šimi? – Koprivni?ki Bregi, Barica Franje – Zagreb, Josip Štorek – Zagreb, Zdravko Vrhovski – Zagreb, Ivan Škunca – Zagreb, Danijela Žuni?– Zagreb, Ivan Dujni?– Zagreb, Ivan Piria – Garešnica, Ante Vranjkovi? – Solin, Juraj Mati? – Veliko Trojstvo

Nadzorni odbor : Ivan Pavusa – Varaždin, Vladimir Despotovi? – Bjelovar, Marijan Golubi? – Karlovac, Ljiljana Kokeza – Klis, Nediljko Bešli? – Sinj

Stegovni sud : Toma Štedul – Karlovac, Ivica Husnjak – Koprivnica, Dejan Leci?– Zagreb, Siniša Boži? – Vrbovec, Vitomir  Damjanov – Vinkovci, Nada Lazarevi? – Zagreb, Mirko Toki?– Trilj

 Autohtona - Hrvatska stranka prava protivnik je politike Ante Ðapi?a koji otvoreno izjavljuje da ?e HSP o?istiti  od neistomišljenika, riješiti se korova i da ne?e imati milosti ni prema kome.

U Hrvatskoj postoji još jedna pravaška stranka H?SP i Luka Podrug, koja je javno i tajno povezana sa razbija?em Antom Ðapi?em.

Stoga pozivamo sve ?asne i poštene pravaše da do?u u redove Autohtone - Hrvatske stranke prava i time zajedni?ki sa?uvamo ideju dr. Ante Star?evi?a u Hrvatskoj.

  

   

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip