Naslov
Datum 27.01.2010
Uvod

 

Podnesena prijava protiv Zvonimira Mrši?a (SDP )
Zbog sklapanja štetnog ugovora, policija je podnijela kaznenu prijavu protiv dva bivša ?lana uprave TD Podravka i gradona?elnika Koprivnice.
Najnoviji ?lanci
Objavljeno: 27.01.2010 09:00h
www.javno.hr
Policijska uprava koprivni?ko-križeva?ka u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminalitete te u koordinaciji s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršila je kriminalisti?ko istraživanje nad dvojicom bivših ?lanova uprave TD Podravka, ali koprivni?kim gradona?elnikom Zvonimirom Mrši?em, zbog sklapanja štetnog ugovora.
Kriminalisti?ko istraživanje pokrenuto je nakon zahtjeva Županijskog državnog odvjetništva u Koprivnici da se istraži prodaja odmarališta TD Podravke u Pirovcu.
Utvr?eno je kako postoji osnovana sumnja kako je sklapanjem štetnog ugovora spomenuti objekt u ožujku 2001. godine prodan Gradu za 1,5 milijuna kuna.
Ugovorom je definiran po?ek otplate od jedne godine, rok otplate od tri godine, zabrana otu?enja na pet godine kao i obavezu stavljanja objekta u funkciju do 01. lipnja 2002. godine.
- Kriminalisti?kim istraživanjem tako?er je utvr?eno kako je knjigovodstvena vrijednost prodanog objekta u vrijeme sklapanja ugovora iznosila 6 873 638,14 kuna - izvijestili su iz policije.
U trenutku prodaje 2007. godine odmaralište vrijedilo 36 743 000 kuna, a prodano za 25,2 milijuna kuna
Bivši ?lan uprave 2003. godine sklopio je Aneks ugovora kojim se dopušta Gradu Koprivnici da odmaralište proda prije isteka roka od pet godina i bez obveza da ga stavi u funkciju. Aneks ?lan uprave potpisuje bez prethodne suglasnosti ?lanova uprave i nadzornog odbora.
Grad Koprivnica 2007. godine putem javnog natje?aja prodaje odmaralište u Pirovcu za iznos od 25,2 milijuna kuna bez prethodnog vješta?enja stvarne tržišne vrijednosti nekretnine.
Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka gra?evinske struke odmaralište u Pirovcu je prilikom zaklju?ivanja prvotnog ugovora iz 2001. godine imalo tržišnu vrijednost od 26 488 000 kuna, a u trenutku prodaje 2007. godine 36 743 000 kuna.
Kaznena prijava zbog sklapanja štetnog ugovora podnesena je Op?inskom državnom odvjetništvu u Koprivnici.
Mobilni telefon koprivni?kog gradona?elnika bio je isklju?en, zbog ?ega nije bilo mogu?e do?i do njegova komentara.
Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip